مهندس مهرعلیزاده در برنامه تاریخ شفاهی

مهندس مهرعلیزاده در برنامه تاریخ شفاهی

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی،  تاریخ شفاهی آخرین و بزرگترین کشف بشر در عرصه معرفت تاریخی‌است. تا پیش ازاین، عمدتا آدمی برای فهم وتفسیر پیشینه جوامع بشری یا به برداشت مورخانه از رخدادها وروایات ایشان از شاهدان رخدادهای تاریخی یا اسناد وگزارش‌های  اداری و اجتماعی که با هدفی غیر تاریخی تولید شده‌بودند دسترسی داشت. اما از نیمه دوم قرن بیستم، معرفت تاریخی افقی نوین برای فهم و تفسیر رخدادهای تاریخی را تجربه کرد که تا پیش از آن مغفول بود، تاریخ شفاهی!

به همین منظور مسئولین طرح تاریخ شفاهی با حضور در فدراسیون بین المللی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با مهندس مهرعلیزاده که سابقه ریاست سازمان تربیت بدنی را برعهده داشتند به مصاحبه پرداختند.

دیدگاه خود را ثبت کنید