جلسه رسمی کمیته فنی با حضور رئیس کمیته، مشاور عالی، اعضاء و کارشناسان در مقر IZSF برگزار شد