قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

admin
0

قوانین و مقررات ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

  آیین نامه و مقررات مسابقات ورزش های زورخانه ای2016

 

  آیین نامه و مقررات مسابقات کشتی پهلوانی

 


آیین نامه مقررات داوریIZSF

ماده 1- دوره های داوری IZSF شامل دوره های ملی رده های ( A,B,C ) و دوره های بین المللی ( A,B,C ) می باشد. 

ماده 2-دوره های داوری ملی دوره هایی است که توسط فدراسیون ملی در رده های ( A,B,C ) زیر نظر IZSF برگزار می شود.
   ماده 3- داورانی که در رده های ملی ( A,B,C ) شرکت کرده اند می توانند در رده های بین المللی شرکت نمایند.
ماده 4- فدراسیون بین المللی ورزس های زورخانه ای از بین داوران واجد شرایط جهت شرکت در مسابقات دعوت می نماید 
ماده 5- فدراسیون های ملی می توانند داوران خود را جهت شرکت در مسابقات با توجه به آیین نامه مسابقات شرکت دهند.
ماده 6- شرایط ارتقاء داوران:
کلیه داوران رسمی IZSF بایستی با توجه به اهداف زیر در کلنیک های داوران جهت ارتقا، بازآموزی و کنترل شرکت نمایند.
1-تجدید داوری
2- امکان داوری در مسابقات
3- ارتقاء درجه داوری
4-    روزآمد شدن با قوانین بین المللی IZSF 
5-    گواهی نامه داوران بایستی دارای مهر IZSF و درج در محل مخصوص در دفترچه داوری باشد.
6-    کلنیک داوری و کنترل بایستی به عنوان دوره ، تاریخ و مکان و امضا< در دفترچه داوری ثبت شود.
ماده 7-خدمات رسمی عبارت است از شرکت داوران در رویداد های بین المللی با ذکر عنوان رویداد ، تاریخ، سمت و امضاء مسئول مربوطه در دفتر چه داوری است.
ماده 6- مصوبات: ثبت ارتقاءداوری ، تشویقا ت و تنبیهات در داوری است .
سید عبداله سجادی
رییس کمیته فنی IZSF

دیدگاه خود را ثبت کنید