اجرای ورزش

اجرای ورزش

admin
0

ورزش های زورخانه ای به صورت فردی یا گروهی انجام می شوند. بر مبنای این که آیا از لوازمی استفاده می شود یا نه، این ورزش ها به دو گروه تقسیم می شوند:
1. فعالیت هایی با وسیله، که شاملِ سنگ گرفتن، میل گیری، شنا و کباده زدن است.
2. فعالیت های بدون وسیله که شامل نرمش و گرم کردن، پا زدن، چرخ و کشتی و پهلوانی است.

ورزش های زورخانه ای گروهی، 12 مرحله به شرح زیر را در بر دارند:
1. ورود به گود، جرگه زدن
2. سنگ گیری
3. شنو (سرنوازی پیچ و جفتی)
4. گرم کردن در جا (گرم کردن پشت تخته)
5. میل بازی
6. میل گیری (سنگین، شلاقی، گرم کردن میل)
7. پا زدن (تکنیک ها و شکل های مختلف)
8. چرخیدن (تیز، چمنی، تک فر)
9. پای آخر
10 . کباده
11 . اجرای تکنیک های کشتی پهلوانی
12 . دعا

ورزش های زورخانه ای فردی شش مرحله دارد:
1. سنگ گرفتن
2. کباده کشی
3. میل بازی
4. میل گیری سنگین
5. چرخیدن ( تیز ، چمنی)
6. کشتی پهلوانی در اوزان مختلف

ورزش های زورخانه ای در مکان های زیر قابل اجرا می باشند:
زورخانه:
این ورزش ها به منظور تقویت جسم و غنی سازی اوقات فراغت می توانند تحت هدایت مرشد یا میاندار انجام شوند. مدت زمان اجرای آنها به علاقه و انگیزه ى ورزشکاران بستگی دارد. بعضی شگردها و تکنیک ها از جمله حکمت خوانی و سرود خوانی که توسط ورزشکاران دارای صدای خوب اجرا می شوند، همچنان بخشی از این
ورزش است. 
این گونه تمرینات شایع بوده و بین گروه های سنتی مختلف رواج دارد. جایگاه ورزشکاران بر طبق میزان سابقه و سیادت (آیا از نسل پیامبر هستند یا نه) تعیین می شود.

مسابقات (رقابت ها):
در رقابت های گروهی که تحت حمایت میاندار یا مجری انجام می شوند، ورزشکاران ورزش ها را در قالب حرکت های گروهی موزون به مدت 30 دقیقه اجرا می کنند و ورزش های فردی بر طبق قوانین به اجرا در می آیند. در مناسبت ها و مراسم، ورزشکاران بر طبق مدت زمانی که به آنها اختصاص داده می شود حرکات ورزشی را انجام می دهند. بر طبق قوانین
فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای رقابت های ورزشی بین گروه های سنی مختلف در 3 شاخه از کشتی پهلوانی و تمرین های قهرمانی ورزشهای فردی و گروهی ترتیب داده می شوند.

دیدگاه خود را ثبت کنید