راهنمای آموزش

راهنمای آموزش

admin
0

اهداف
1. پرورش قابلیت هاى جسمانى، روانى، عاطفى و اجتماعى نوخاستگان
2. دانستنى هاى علمى در مورد ورزش هاى زورخانه اى
3. آشنایى و فراگیرى فرهنگ و آداب و رسوم و ارزش هاى ورزش زورخانه

عناوین آموزشى
1. آشنایى با ادوات ورزش زورخانه اى
2. آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات ورودى گود و سلام باستانى
3. آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات میل گیرى هاى ساده و ترکیبى
4. آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات ساده میل بازى
5. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى مختلف با تخته شنا
6. آشنایى با آداب و اصول صحیح نرمش هاى باستانى پشت تخته
7. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى چرخیدن
8. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى پا زدن (حرکات شروع پا زدن، پاى ضرب درى، حرکات پاى شاطرى، پاى یا فتاح، پاى تبریزى یک، دو و سه و پاى آخر)
9. آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى کباده
10 . آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت هاى سنگ گیرى
11 . آشنایى با ریتم هاى ضرب زورخانه اجراى صحیح ریتم هاى ساده ضرب گیرى در حرکات اصلى
12. آشنایى با آداب دعا کردن در ورزش زورخانه اى
13 . آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت میان دارى
14 . آشنایى با آداب و اصول صحیح مهارت مرشدى
15 . آشنایى با فلسفه و آداب و رسوم آیین گلریزان

اهداف کلى
• آشنایى و یادگیرى و اجراى مهارت هاى پایه فردى و گروهى ورزش هاى زورخانه اى
• آشنایى با فرهنگ و آداب و رسوم ورزش هاى زورخانه اى
• توسعه قابلیت هاى فردى و اجتماعى و افزایش مهارت هاى زندگى


اهداف جزئى
اهداف شناختى
آشنایى با آداب و اصول صحیح حرکات و ارتقاء سطح :
• دانش ( ارزش ها، اصطلاحات متداول و مفاهیم اساسى و روش ها را بداند )
• درک و فهم ( ارزش ها، اصول تئورى ها و قوانین را مى فهمد )
• کاربرد ( ارزش ها، مفاهیم و نظریه و قوانین را در موقعیت ها جدید و عملى بکار مى برد )
• تجزیه و تحلیل ( اصول صحیح اجراى مهارت ها و خطاها را مى شناسد و تجزیه و تحلیل مى کند )
• ترکیب ( اصول و قواعد مهارت ها را با یکدیگر ترکیب و مهارت هاى جدید، شیرین کارى ابداع مى کند )
• ارزشیابى ( مهارت هاى صحیح را ارزشیابى مى کند )

اهداف مهارتى
انتظار مى رود نوخاسته بتواند حرکات ورزشى فردى و گروهى را با مشاهده، تقلید تمرین به صورت صحیح، با دقت، هماهنگى و توازن مهارت ها را بکار گرفته انجام دهد.
• تقلید ( ابزار و ادوات ورزش باستانى را مى شناسد، به اجراى مهارت ها علاقمند است و از نظر جسمى براى اجراى مهارت ها آمادگى دارد تا با کمک استاد پس از مشاهده و تقلید نسبت به انجام مهارت و تمرینات اقدام نماید و از نظر رفتارى اشتباهات خود را رفع مى کند، تمرین مى کند)
• اجراى مستقل ( ورزشکار اصول و اجراى صحیح تکنیک هاى پایه مهارت ها را یاد گرفته و به تنهایى مهارت ها را به صورت فردى و گروهى انجام مى دهد )
• دقت ( ورزشکار مهارت هاى ورزش زورخانه را با دقت و بدون اشتباه انجام مى دهد )
• هماهنگى حرکات ( با هماهنگى کامل دست ها و پاها حرکات را انجام داده و حرکات را به صورت ساده، ترکیبى و موزون انجام مى دهد )
• عادى شدن ( با مهارت و توام با شیرین کارى حرکات ورزشى را اجرا مى کند )

اهداف عاطفى و نگرشى
• دریافت ( نسبت به اهمیت یادگیرى آگاهى و با دقت به فعالیت ها، و نیازهاى انسان و مسائل اجتماعى حساسیت و توجه نشان دهد و از نظر رفتارى مى پرسد، دنبال مى کند، نام مى برد، توصیف مى کند، با دقت گوش مى دهد)
• واکنش ( قوانین کلاس و ورزش را رعایت و براى انجام فعالیت ها داوطلب شده و از مطالعه شعر و ادب لذت مى برد و از نظر رفتارى پاسخ مى دهد، کمک مى کند، موافقت مى کند، پیروى مى کند، تبریک مى گوید، اجرا مى کند، تمرین مى کند، مى خواند، گزارش مى دهد).
• ارزش گذارى ( به نقش ورزش در زندگى روزمره ارج مى نهد، نسبت به رفاه و آسایش دیگران علاقه نشان مى دهد، خود را در مقابل پیشرفت اجتماعى متعهد مى داند و از نظر رفتارى پیش قدم مى شود، تمرین مى کند، مطالعه مى کند، دعوت مى کند، ملحق مى شود، سهیم مى شود، پیشنهاد مى کند، تشکر مى کند)
• سازمان دهى ( اهمیت زمان و نقش برنامه ریزى منظم در حل مسائل را مى شناسد، مطابق توانایى هاى و علائق خویش برنامه اى براى زندگى خود تنظیم مى کند و از نظر رفتارى طرفدارى مى کند، تنظیم مى کند، اصلاح مى کند، تغییر مى دهد، تعمیم مى دهد، منظم مى کند، سازمان مى دهد) 
• تبلور( براى مسابقات از خود اعتماد به نفس نشان مى دهد، در فعالیت هاى گروهى عملا همکارى مى کند و از نظر رفتارى کیفیت چیزى را تعیین مى کند، تجدید نظر مى کند، قضاوت مى کند)

ابزار و وسایل آموزشى مورد نیاز
فضاى مناسب، ادوات ورزش زورخانه اى شامل میل، تخته شنا، کباده، سنگ، شلوار باستان، ضرب، زنگ، گرم کننده ضرب، لوح و فیلم هاى آموزشی.

دانستنى هاى مهم
1. اهمیت پوشیدن لباس مناسب
2. اصول بهداشت فردى و اجتماعى
3. اصول ایمنى فضاى آموزشى و وسایل مربوطه
4. میان ویژگى هاى این رشته (اصول درونى اخلاقى و توسعه قابلیت هاى جسمانى، سرعت، قدرت، استقامت، چابکى، انعطاف پذیرى، توان تفکرسازى و
اثرات سودمند فردى و اجتماعى آن )
5. توجه به تفاوت هاى فردى و انگیزه هاى روحى روانى نوخاسته
6. اجراى صحیح مهارت ها و بیان نکات کلیدى ویژگى ها
7. تشخیص اشکال ها و اشتباه هاى اجراى مهارت ها توسط نوخاسته و روش هاى رفع آن ها
8. آموزش از ساده به مشکل، حرکات ساده به حرکات ترکیبى
9. اصول تمرین ذهنى و کاربرد آن
10 . نحوه و شیوه فراهم کردن نیرو و امکان آن در حرکات میل گیرى و میل بازى و کباده زدن و سنگ گیرى
11 . آشنایى با آداب حرکات ورودى به گود و سلام باستانى
12 . آشنایى با آداب برداشتن تخته شنا و انواع شنا رفتن
13 . آشنایى با انواع نرمش هاى باستانى پشت تخته
14 . آشنایى با آداب بازگرداندن تخته شنا به محل اولیه خود
15 . آشنایى با آداب چرخ زدن و کباده زدن

نکاتى در روش تدریس
• حرکات نوخاسته به نحوى باشد که قابل کنترل معلم باشد.
• مباحث آموزش و تمرین بسیار ساده و کوتاه باشد.
• اشکالات نوخاسته نیز به صورت گروهى بیان شود.
• قبل از تمرینات عملى آموزش آداب و تئورى مهارت بیان شود.
• در تمرینات بیشتر از کلمات ترغیب کننده و تشویق آمیز استفاده شود تا کلمات تنبیهى و غیر مشوق.
• تمرینات از آسان به مشکل و از ساکن به متحرک انجام گیرد.
• در تمرینات آشنایى با میل گیرى، کباده و سنگ از ادوات سبک استفاده شود.
• زمان هر تمرین طولانى نباشد، ابتکار و تنوع در تمرینات و آموزش قوانین و مقررات هم زمان با فراگیرى نوخاسته.
• از روش تمرینات انفرادى و سپس با سازماندهى ورزشکاران در گروه هاى دو و چند نفره استفاده شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید