ساختار

ساختار

admin
0

IZSF: فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای
AZSC: کنفدارسیون آسیایی ورزش های زورخانه ای
AFZSC: کنفدارسیون آفریقایی ورزش های زورخانه ای
OCZSC: کنفدارسیون استرالیایی ورزش های زورخانه ای
EUZSC: کنفدارسیون اروپایی ورزش های زورخانه ای
PAZSC: کنفدارسیون آمریکایی ورزش های زورخانه ای

دیدگاه خود را ثبت کنید