طی احکامی جداگانه از سوی دبیرکل فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب شدند.

طی احکامی جداگانه از سوی دبیرکل فدراسیون ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب شدند.

دبیر کمیته های کشتی پهلوانی و مسابقات IZSF منصوب شدند

طی حکمی از سوی دبیرکل فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی، "خادم علی تهذیبی" به عنوان دبیر کمیته مسابقات و  "مهدی سبزعلی" از قهرمانان بنام کشتی کشورمان به عنوان دبیر کمیته کشتی پهلوانی فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی منصوب شدند.

دیدگاه خود را ثبت کنید