ششمین دوره مسابقات اسیایی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

جایگاه کشور امتیاز